ดาวน์โหลด

Showing 1-20 of 53 items.
30 มิถุนายน 2564 แบบฟอร์มข้อมูลจัดทำแผน โรงพยาบาลวังสะพุง 400 ครั้ง
18 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขเลย 432 ครั้ง
11 กุมภาพันธ์ 2564 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 474 ครั้ง
1 กุมภาพันธ์ 2564 แบบฟอร์มการเขียนโครงการปีงบประมาณ 2564 440 ครั้ง
3 พฤศจิกายน 2563 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 527 ครั้ง
22 กันยายน 2563 แนวทางและแบบฟอร์มการส่งผลงานวิชาการประกวดปี 2564 572 ครั้ง
17 กรกฎาคม 2563 แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง 717 ครั้ง
16 กรกฎาคม 2563 แนวทางการส่งผลงานวิชาการ 63 596 ครั้ง
23 มิถุนายน 2563 แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่แผนกผู้ป่วยนอก/คลินิกพิเศษ 869 ครั้ง
12 มิถุนายน 2563 กระบวนงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1669 726 ครั้ง
10 มิถุนายน 2563 แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลประกอบการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2563 549 ครั้ง
10 มิถุนายน 2563 KPI Template กระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 575 ครั้ง
2 มิถุนายน 2563 แผนการดำเนินงานชมรมคุณธรรมจริยธรรม 593 ครั้ง
2 มิถุนายน 2563 การจัดตั้งชมรมคุณธรรมจริยธรรม 617 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 469 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 กระบวนการดำเนินงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน 569 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 คำสั่่งกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน 596 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวาร 572 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 (6เดือน) 610 ครั้ง
4 มีนาคม 2563 คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 737 ครั้ง