ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

Showing 1-20 of 63 items.
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเล่นและดีมาก 9 มิถุนายน 2565
เผยแพร่นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 31 มีนาคม 2565
ประกาศ การขายทอดตลอดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 7 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 8 พฤศจิกายน 2564
การจัดประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 15 สิงหาคม 2564
ประกาศรายชื่อ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบการประเมินที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 14 มิถุนายน 2564
แนวทางการยืมใช้วัสดุประเภทคงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลือง 11 มีนาคม 2564
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ 25 มกราคม 2564
ประกาศ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 17 ธันวาคม 2563
ประกาสรายชื่อ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเล่น และดีมาก รอบการประเมินที่ 2 14 ธันวาคม 2563
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการทุจริต และผลประโยชนช์ทับซ้อน ปี2563 5 มิถุนายน 2563
ผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 5 มิถุนายน 2563
แจ้งการให้บริการคลินิกทันตกรรม ในภาวะที่มีการระบาดของโรค COVID-19 23 มีนาคม 2563
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน และแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลวังสะพุง 13 มีนาคม 2563
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 13 มีนาคม 2563
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 13 มีนาคม 2563
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย 13 มีนาคม 2563
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 10 มีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 10 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 19 ธันวาคม 2562