ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

Showing 41-60 of 80 items.
ประกาศโรงพยาบาลวังสะพุง เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 8 กรกฎาคม 2562
ประกาศโรงพยาบาลวังสะพุง เรื่อง ทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วย 8 กรกฎาคม 2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ เรื่องการเรี่ยไร การให้หรือรับผลประโยชน์อื่นใด 25 มิถุนายน 2562
ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 25 มิถุนายน 2562
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ2558 24 มิถุนายน 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 2562 24 มิถุนายน 2562
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 24 มิถุนายน 2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 24 มิถุนายน 2562
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 24 มิถุนายน 2562
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงพยาบาลวังสะพุง 30 พฤษภาคม 2562
รายงานผลการติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์รพ.วังสะพุง 15 พฤษภาคม 2562
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลวังสะพุง 7 พฤษภาคม 2562
ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของหน่วยงาน พ.ศ.2562 3 เมษายน 2562
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในชุมชน เขตตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง ปี 2562 11 มีนาคม 2562
รายงานผลการประชุมการจัดทำแผน/โครงการ PCU วังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 11 มีนาคม 2562
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสุขภาพ ประจำปี 2561 11 มีนาคม 2562
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 11 มีนาคม 2562
ตัวอย่าง เอกสาร SAR 2011 (แบบเดิม) 21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศขอเลื่อนการประมูลขายทอดตลาด เครื่องปรับอากาศ จำนวน 40 ชุด 12 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุการใช้งาน ชุดที่ 1 8 กุมภาพันธ์ 2562