ประวัติความเป็นมา

ปรับปรุงล่าสุด 7 มกราคม 2565, 13:22:36

โรงพยาบาลวังสะพุงเดิมตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 บ้านวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยยกฐานะจากศูนย์การแพทย์และอนามัย เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง เมื่อปีพุทธศักราช 2517

ปีพุทธศักราช 2531 ได้มีการก่อสร้างที่ใหม่ ณเลขที่ 355 ม.3 บ้านบุ่งผักก้าม ตำบลวังสะพุงมีเนื้อที่ 25 ไร่ 1 งาน 94ตารางวา ขนาด 30 เตียง และเปิดให้บริการ ปีพุทธศักราช 2532 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยตึกผู้ป่วยชายตึกผู้ป่วยหญิง ตึกพิเศษรวมเมตตา และตึกเด็กและหลังคลอด

1 มีนาคม 2538 โรงพยาบาลวังสะพุง ได้ยกฐานะจากโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง

ปีพุทธศักราช 2549 แบ่งเขตใหม่ เป็นเลขที่116ม.14 บ้านหนองบัวทอง ตำบลวังสะพุง

ปีพุทธศักราช 2553 โรงพยาบาลวังสะพุง ได้ยกมาตรฐานจากโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง


รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง

- นายแพทย์รณรงค์ ศรีพล พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
- นายแพทย์ธนวรรธน์ มงคลแสงสุรีย์ พ.ศ. 2534 – 2562
- นายแพทย์วิวรรธน์ ก่อวิริยกมล พ.ศ. 2527 – 2534
- นายแพทย์สุรัตน์ กอพัชรสุนทร พ.ศ. 2526 – 2527
- แพทย์หญิงอมรวรรณ อังพิทักษ์พันธ์ พ.ศ. 2524 – 2526
- นายแพทย์ทวีศักดิ์ เจ้าสกุล พ.ศ. 2524 – ต.ค. 2524
- นายแพทย์พรชัย ควนสุวรรณ พ.ศ. 2523 – 2524
- นายแพทย์ทวีศักดิ์ เจ้าสกุล พ.ศ. 2516 – 2523