ITA

ปรับปรุงล่าสุด 1 ธันวาคม 2565, 11:46:04

คำสั่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

รายงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์

ลงนามประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลฯ

คำขออนุมัติดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

รายงานการประชุมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

พรบ.จริยธรรม 62

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการจริยธรรม

คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2564 (ไตรมาส2)

ชุดเอกสารจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

การจัดประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ชุดเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 3 [ไฟล์แนบที่ 1] [ไฟล์แนบที่ 2] [ไฟล์แนบที่ 3]

ชุดเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 4 [ไฟล์แนบที่ 1] [ไฟล์แนบที่ 2]

รายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เขตเทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2564

แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี2564

วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 [เดือน เมษายน 2564 วงเงินเกิน 5,000 บาท] [เดือน เมษายน 2564 วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท] [เดือน พฤษภาคม 2564 วงเงินเกิน 5,000 บาท] [เดือน พฤษภาคม 2564 วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท] [เดือน มิถุนายน 2564 วงเงินเกิน 5,000 บาท] [เดือน มิถุนายน 2564 วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท]

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 4 [เดือน กรกฎาคม 2564 วงเงินเกิน 5,000] [เดือน กรกฎาคม 2564 วงเงินไม่เกิน 5,000] [เดือน สิงหาคม 2564 วงเงินเกิน 5,000] [เดือน สิงหาคม 2564 วงเงินไม่เกิน 5,000]

ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

คอรัปชั่นกับผลกระทบต่อสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต

วงจรและสาเหตุของการคอรัปชั่น

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
- การรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
- การรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ (เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
- รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (รอบ 12 เดือน)

โครงการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลโครงการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ 2564

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเจ้าหน้าที่ รพ.วังสะพุง ชมรม Strong

รายงานผลการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

การดำเนินโครงการสร้างเสริมและพัฒนาทางด้านจริยธรรม ฯลฯ ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินโครรงการสร้างเสริมและพัฒนาทางด้านจริยธรรม ฯลฯ ปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2565

การติดตามผลการดำเนินงาน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564

ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2564

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. - มี.ค. 65

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565

รายงานผลกรณีเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ

รายงานผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชย์ทับซ้อน

บันทึกเสนอข้อมูลผ่านเวปไซต์

ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์

รายงานผลติดตามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

บันทึกเสนอเรื่องร้องเรียน

ขอเผยแพร่ข้อมูลเรื่องร้องเรียนผ่านเวปไซต์

รายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ

อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ปีงบ 2565

ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลวังสะพุง

หนังสือแจ้งการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียน

บันทึกขออนุมัติรายงานเรื่องร้องเรียน

บันทึกรายงานการดำเนินงานร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ 2565

ขอเผยแพร่ข้อมูลรายงานเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ รพ.

คณะกรรมการจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข