วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

ปรับปรุงล่าสุด 7 มกราคม 2565, 13:23:30

วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงพยาบาลแม่ข่าย(M2) ที่มีคุณภาพบนวิถีการเรียนรู้ สู่สุขภาวะที่ยั่งยืนภายในปี 2567

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลแม่ข่าย(M2)
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามโครงสร้างโรงพยาบาลแม่ข่าย(M2)
3. ส่งเสริมการจัดการความรู้และวิชาการในองค์กรอย่างต่อเนื่องสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
4. พัฒนาการจัดบริการสุขภาพแบบเป็นองค์กรด้านส่งเสริมสุขภาพ
5. พัฒนาการรับส่งต่อผู้ป่วยในเครือข่ายและนอกอำเภอ

ค่านิยม (VALUES)

สามัคคี มีวินัย ใส่ใจเรียนรู้